« Lika som bär | Main | Låt Jude vara »

2011-06-15

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Hej Joesfine!

Jag heter Johan och jobbar på Honesty, just nu med det spännande projektet Pepsi Refresh som jag tror skulle kunna vara intressant för dig.

Pepsi Refresh utmanar ungdomar att komma på idéer om hur de kan förbättra olika saker i som är viktiga i livet. Just nu söker vi idéer på hur man kan förbättra kärleken! Eller, om du vann 100 000 kronor för att förbättra det du älskar… vad skulle du göra då, för t ex katter/skejtparken/centrum/din stad/stallet/fotboll/rapscenen? Dela dina idéer på pepsi.se och se till så att världen får reda på dem.

Topp 100 idéerna kommer med i en bok som säljs online där alla intäkter går till Fryshusets verksamhet. Topp 10 vinner 10 000 SEK och vinnaren får 100 000 SEK för att kunna göra sin idé till verklighet.

Jag tror att det skulle vara intressant för era läsare, hoppas du tycker det också och har lust att tipsa om att detta.

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Bästa hälsningar,

Johan.

Tack för ditt spännande förslag Johan! Vi och våra läsare undrar dock vad det här har med Wikitravel att göra?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Josefine Hådell

Blog powered by Typepad
Member since 08/2004