« JOSEFINES FRÄCKA RESKUPP! | Main | Kompletterande tillägg till 'Rapport från en skinande blank diktatur' »

2005-04-27

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Vad betalade du för dina PP? Hos Audiovideo kostade de mig 600 eller så, men här går de loss på mindre än hälften. Mysko att du inte har haft dem innan! Vad har du lyssnat med egentligen? Och vad har du lyssnat på? Köpte du nånsin en iRiver??

Tinky-winky! Poh!

Jag projsade typ 370 spann (betalade med kort, sa jag vet inte riktigt vad jag fick for kurs). Har letat efter dem i HK men inte hittat, sa jag tankte att det var lika bra att sla till nar de nu fanns mitt framfor nasan pa mig.

Som du sakert minns sa fick ju jag en ganska fin cd-spelare i julklapp forra aret. Den hanger saklart med an. Har haft mina skivor har, men skickade hem dem med mamma och lisa. Jag laste in alla till mp3 i datorn, sa nu lever jag ett liv som nan som har en mp3-spelare fast jag inte har nan. Lisa kopte en iriver. Klart snyggast och bast. Har inte kopt nan an, men funtar seriost pa att kopa en innan jag aker hem... aven om jag vill ha mer an 5 gig... det ar ju sa billigt... vad kostar nya iriver i sverige, nan som vet?

Oooh, köp inte än! Det är en ny spelare på väg ut som tycks pulvrisera min superkingspelare. Iriver kanske får pisk nu... Vänta på mer info från mig. Om du vill kolla efter den TROR jag den hette X-Audio 5 eller nåt sånt. Snygg, liten, smidig, färgskärm, video, 40 gig. Ehh...
"Revenge of the nerds! Revenge of the nerds!"

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Josefine Hådell

Blog powered by Typepad
Member since 08/2004